پروژه های عمرانی

عنوان پروژه:
مبلغ قرارداد از(ریال) :
مبلغ قرارداد تا(ریال) :
کارفرما:
نام کارفرما:
نشانی پروژه:
درصد پیشرفت از:
درصد پیشرفت تا:
پیمانکار:
شروع قرارداد از تاریخ:
//
(روز/ماه/سال)
شروع قرار داد تا تاریخ:
//
(روز/ماه/سال)
مشاور:
 پروژه: عملیات اجرای سیستم روشنایی پارک نماز 2
پیمانکار :شرکت دانش و پژوهش مینوسا
کارفرما :مناطق-منطقه یازده
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 12152906433
نشانی: پارک نماز فاز 2
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
پیشرفت :%75
ناظر : مهندس میری
مشاور :
دلایل تاخیر :