آگهی مناقصات , مزایدات و استعلام

عنوان آگهی:
حوزه آگهی دهنده:
نام حوزه آگهی دهنده :
تاریخ شروع دریافت اسناد
تاریخ شروع دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
تاریخ پایان دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
شماره ثبت:
تاریخ پایان دریافت اسناد
نوع آگهی: همه مزایده حراج حضوری مناقصه استعلام
#KEY92#
تاریخ جاری //
اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 99/208-SH
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان حمل و نقل ریلی
شماره ثبت:e7843786
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
نوع آگهی: مناقصه
انتشار آگهی مناقصه شماره 99/210-sh
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان حمل و نقل ریلی
شماره ثبت:e5331143
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
نوع آگهی: مناقصه
آگهی مناقصه عمومی عملیات تهیه ، ساخت و نصب سقف عرشه فولادی پروژه پردیس سینمای جوان
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شماره ثبت:a9656256
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
نوع آگهی: مناقصه
مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز باغ خانواده کوچه 18 بلوار شهید مطهری
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه یک
شماره ثبت:f166263
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
نوع آگهی: مناقصه
مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کوچه 94 قصردشت همراه با عرضی های مربوطه
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه یک
شماره ثبت:b2612524
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
نوع آگهی: مناقصه
عملیات پیاده راه سلامت فاز 2
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه دو
شماره ثبت:c2812524
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
نوع آگهی: مناقصه
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶