بودجه و تفریغ بودجه مصوب شهرداری
    بودجه ۱۳۹۸     تفریغ بودجه ۱۳۹۷

تمام حقوق قانونی این سامانه متعلق به شهرداری شیراز می باشد.
طراحی و اجرا - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز