عناوین طرح ها و برنامه های مصوب

  طرح ها و برنامه های شهرداری( 15.8KB)
عنوان طرح :بازنگری مطالعات جامع حمل و نقل
متولی: معاونتها-معاونت حمل و نقل ترافیک
اقدامات انجام شده:  ساخت مدلهای تقاضای سفر- مسافر و بار و شبیه سازیهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
اقدامات پیش رو: آنالیز اجرای گزینه ها به تفکیک و نحوه تامین مالی، ارایه جدول زمان بندی اجرای مطالعات، اولویت بندی اجرای گزینه های مشترک تاثیر گذار بر شبکه معابر
عنوان طرح :طرح جامع گردشگری
متولی: سازمانها-سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
اقدامات انجام شده:  کلیه فازهای طرح انجام شده ولی هنوز به تصویب نهایی شورای اسلامی شهر نرسیده است
اقدامات پیش رو:  در دست بررسی توسط واحد حقوق اداره کل بازرسی جهت بررسی آیتم های قرارداد و مجلد های تحویل داده شده است
عنوان طرح :طرح جامع فرهنگی
متولی: سازمانها-سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
اقدامات انجام شده:  70 % طرح مورد تایید شورای اسلامی شهر قرار گرفته است
اقدامات پیش رو: 1. مقرر گردید که نسبت به به روز رسانی آن بر اساس نظر سنجی مجدد اقدام گردد. 2. 30 % بقیه طرح توسط مشاور ( دانشگاه شیراز ) در حال انجام است.
عنوان طرح :برنامه 5 ساله شهرداری شیراز 1402-1398
متولی: معاونتها-معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی
اقدامات انجام شده: پایش و بازنگری برنامه 96-92 تدوین چشم‌انداز، اهداف، راهبردها، سیاست‌های اجرایی تدوین پروژه‌های پیشنهادی ارائه سناریوهای درآمدی شهرداری در سال‌های برنامه
اقدامات پیش رو:  مراحل نهایی تصویب در کمیسیون های شورای محترم اسلامی شهر
عنوان طرح :ادامه بازنگری طرح جامع فضای سبز شیراز
متولی: معاونتها-معاونت خدمات شهری
اقدامات انجام شده:  در حال خاتمه قرارداد با شرکت قبلی و انتخاب مشاور جدید
اقدامات پیش رو: 
عنوان طرح : انجام مطالعات آبخیزداری برای پروژه گلستان و کیان‌آباد
متولی: معاونتها-معاونت خدمات شهری
اقدامات انجام شده: در سال 1396 تکمیل گردیده است
اقدامات پیش رو: 
 
۱ ۲ ۳