پروژه های عمرانی

عنوان پروژه:
مبلغ قرارداد از(ریال) :
مبلغ قرارداد تا(ریال) :
کارفرما:
نام کارفرما:
نشانی پروژه:
درصد پیشرفت از:
درصد پیشرفت تا:
پیمانکار:
شروع قرارداد از تاریخ:
//
(روز/ماه/سال)
شروع قرار داد تا تاریخ:
//
(روز/ماه/سال)
مشاور:
 پروژه: اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه شماره 1 ابفا به ایستگاه
پیمانکار :شرکت مهرآب پارس
کارفرما :سازمانها-سازمان مدیریت پسماند
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 21017455717
نشانی: ایستگاه پمپاژ بلوار ولایت
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
پیشرفت :%0
ناظر : واحد عمران سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
مشاور :
دلایل تاخیر : ندارد
 پروژه: اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه شماره 1 ابفا به ایستگاه
پیمانکار :شرکت مهرآب پارس
کارفرما :سازمانها-سازمان مدیریت پسماند
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 21017455717
نشانی: ایستگاه پمپاژ بلوار ولایت
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
پیشرفت :%0
ناظر : واحد عمران سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
مشاور :
دلایل تاخیر : ندارد
 پروژه: احداث سمی تریلر شهرک بزین
پیمانکار :شرکت رکین سازان نیکنام
کارفرما :سازمانها-سازمان مدیریت پسماند
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 23777800000
نشانی: شهرک بزین
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
پیشرفت :%1
ناظر : واحد عمران سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
مشاور :
دلایل تاخیر : ندارد
 پروژه: احداث سمی تریلر شهرک بزین
پیمانکار :شرکت رکین سازان نیکنام
کارفرما :سازمانها-سازمان مدیریت پسماند
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 23777800000
نشانی: شهرک بزین
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
پیشرفت :%1
ناظر : واحد عمران سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
مشاور :
دلایل تاخیر : ندارد
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶