آگهی مناقصات , مزایدات و استعلام

عنوان آگهی:
حوزه آگهی دهنده:
نام حوزه آگهی دهنده :
تاریخ شروع دریافت اسناد
تاریخ شروع دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
تاریخ پایان دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
شماره ثبت:
تاریخ پایان دریافت اسناد
نوع آگهی: همه مزایده حراج حضوری مناقصه استعلام
#KEY92#
تاریخ جاری //
خرید تجهیزات مکانیکی
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه هشت
شماره ثبت:a88106680
تاریخ آغاز : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
نوع آگهی: استعلام
آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید آرماتور کلاف A3 نمره12 جهت تقاطع غیرهمسطح ولایت - خلیج فارس
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شماره ثبت:d2526663
تاریخ آغاز : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
نوع آگهی: مناقصه
عملیات جابجایی شبکه گاز خیابان ۲۰ متری حاج عزت فهندژ سعدی
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه سه
شماره ثبت:b91120016
تاریخ آغاز : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
نوع آگهی: مناقصه
آگهی تجدید مناقصه متوسط کرایه جرثقیل 20 تن جهت پروژه سینماجوان سازمان عمران
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شماره ثبت:c97119941
تاریخ آغاز : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
نوع آگهی: استعلام
آگهی تجدید مناقصه متوسط کرایه پمپ دکل جهت پروژه های عمومی سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شماره ثبت:c7493300
تاریخ آغاز : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
نوع آگهی: استعلام
آگهی تجدید مناقصه متوسط خرید دستگاه حکاکی لیزر50 وات جهت پروژه تقاطع غیرهمسطح مدافعان سلامت
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شماره ثبت:b87106623
تاریخ آغاز : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
نوع آگهی: استعلام
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶