63
گزارش عملکرد شهردرای شیراز 1397(دریافت فایل )
 35.8
گزارش عملکرد شهردرای شیراز 1396 (دریافت فایل )
 62.7MB
گزارش عملکرد شهرداری شیراز 1395(دریافت فایل )
 69.6MB
گزارش عملکرد شهرداری شیراز 1394(دریافت فایل )
 85.3MB
گزارش عملکرد شهرداری شیراز 1393(دریافت فایل )
 92.2MB
گزارش عملکرد شهرداری شیراز 1392(دریافت فایل )
 62.6MB
گزارش عملکرد شهرداری شیراز 1391(دریافت فایل )
 21.7MB
گزارش عملکرد شهرداری شیراز 1390(دریافت فایل )
 864
عملکرد 97(دریافت فایل )