بسته های سرمایه گذاری
حجم سرمایه گذاری:7 هزار تا 10 هزار میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی
 کاربری:
 مالک:
حجم سرمایه گذاری:12 هزار میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی
 کاربری:تفریحی (شهربازی)
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:
 کاربری:
 مالک:
حجم سرمایه گذاری:3 هزار میلیارد ریال
 نوع مشارکت:
 کاربری:تفریحی ، ورزشی ، تجاری (پارک آبی)
 مالک:
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:
 کاربری:گردشگری و تفریحی
 مالک:
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:
 کاربری: تفریحی، گردشگری، ورزشی
 مالک:
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:
 کاربری:تفریحی، تجاری، ورزشی
 مالک:
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:
 کاربری:
 مالک:
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵