کمیسیون ماده 5

ddd
۱
تغییر کاربری پلاک ثبتی 147 و 2070/146 از فضای سبز به مسکونی با توجه به رای مصوبه کمیسیون مورخ 76/10/15 و وضع موجود شکل گرفته
۲
تغییر کاربری پلاک ثبتی 2075/89 از باغ به صورت 30درصد مسکونی معادل 7500 متر مربع در قسمت شمالی پلاک و میزان 70 درصد معادل 17500 متر مربع به صورت پارک و فضای سبز و معابر
۳
صدور مجوز گردشگری (هتل) بر روی پلاک ثبتی 326/6 تحت کد نوسازی 32-266-4-1 با توجه به پروانه صادره مسکونی در پهنه G211
۴
در خصوص افزلیش تراکم از R111 به R121 محدوده واقع در بلوار شیرودی کوچه یک
۵
تغییر کاربری پلاک ثبتی 2142/7910 و 2142/7909 و 2142/7908 از فضای سبز به مختلط مسکونی و تجاری M122
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶