اسناد قراردادها

کارفرما:
نام کار فرما:
روش انتخاب پیمانکار:
موضوع قرار داد:
نوع قرار داد:
نام مدیر عامل:
مبلغ قرار داد از(ریال):
مبلغ قرار داد تا(ریال) :
نام پیمانکار:
تاریخ شروع قرارداد:
تاریخ از (روز/ماه/سال):
//
تاریخ تا (روز/ماه/سال):
//
 
موضوع قرار داد: اجرای عملیات بازسازی آبنمای رفوژ بلوار دانشجو
مشخصات پروژه:
نام پیمانکار :شرکت دژ راستین خلیج فارس
نام کار فرما:مناطق/منطقه یک
مبلغ قرارداد(ریال): ۲۱۹۰۵۴۶۹۷۶۸
نام مدیر عامل :آقای مجتبی علیزاده
شناسه ملی: 10530380045
کد اقتصادی: 411479589486
شرح پروژه:
مدت قرار داد(ماه): 3ماه
تاریخ شروع:۱۳۹۹/۰۶/۱۹
عناوین کلی شرح خدمات: اجرای عملیات بازسازی آبنمای رفوژ بلوار دانشجو
زمانبندی اجرا:
روش انتخاب پیمانکار:ترک تشریفات ماده 33
فایل قرارداد : دریافت فایل
برآورد پایه شهرداری(ریال):11233574240
قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان : دریافت فایل
صورت جلسه ارزیابی کیفی : 
اسناد ترک تشریفات و یا واگذاری :
نوع قرارداد :هزینه ای
صورت جلسه کمیسیون معاملات یا ترک تشریفات:دریافت فایل
توضیحات:
موضوع قرار داد: خرید اقلام گیاهی جهت منطقه یازده گانه یک
مشخصات پروژه:
نام پیمانکار :گروه گلدون بنام سید محمد امین هدایتی
نام کار فرما:سازمانها/سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
مبلغ قرارداد(ریال): ۳۲۷۰۰۰۰۰۰۰
نام مدیر عامل :سید محمد امین هدایتی
شناسه ملی: 2571776606
کد اقتصادی: 2571776606
شرح پروژه:
مدت قرار داد(ماه): 6 ماه
تاریخ شروع:۱۳۹۹/۰۶/۱۵
عناوین کلی شرح خدمات: خرید اقلام گیاهی جهت منطقه یازده گانه یک
زمانبندی اجرا:
روش انتخاب پیمانکار:استعلام
فایل قرارداد : دریافت فایل
برآورد پایه شهرداری(ریال):2080560000
قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان : دریافت فایل
صورت جلسه ارزیابی کیفی : دریافت فایل
اسناد ترک تشریفات و یا واگذاری :
نوع قرارداد :درآمدی
صورت جلسه کمیسیون معاملات یا ترک تشریفات:دریافت فایل
توضیحات:
موضوع قرار داد: اجرای عملیات جا به جایی شبکه فیبر نوری تقاطع محمد بهمن بیگی
مشخصات پروژه:
نام پیمانکار :شرکت تجهیزکاران دیبا فارس
نام کار فرما:معاونتها/معاونت فنی و عمرانی
مبلغ قرارداد(ریال): ۲۲۹۳۳۸۴۳۲۰
نام مدیر عامل :محمد سهرابی
شناسه ملی: 10980274029
کد اقتصادی: 41168416879
شرح پروژه:
مدت قرار داد(ماه): 2
تاریخ شروع:۱۳۹۹/۰۶/۱۱
عناوین کلی شرح خدمات:اجرای عملیات جا به جایی شبکه فیبر نوری تقاطع محمد بهمن بیگی
زمانبندی اجرا:
روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی تک مرحله ای
فایل قرارداد : دریافت فایل
برآورد پایه شهرداری(ریال):2717280000
قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان : دریافت فایل
صورت جلسه ارزیابی کیفی : 
اسناد ترک تشریفات و یا واگذاری :
نوع قرارداد :هزینه ای
صورت جلسه کمیسیون معاملات یا ترک تشریفات:دریافت فایل
توضیحات:
موضوع قرار داد: اجرای عملیات جا به جایی شبکه مخابرات تقاطع محمد بهمن بیگی
مشخصات پروژه:
نام پیمانکار :شرکت تجهیزکاران دیبا فارس
نام کار فرما:معاونتها/معاونت فنی و عمرانی
مبلغ قرارداد(ریال): ۱,۳۳۲,۲۵۳,۵۱۲
نام مدیر عامل :محمد سهرابی
شناسه ملی: 10980274029
کد اقتصادی: 411168416879
شرح پروژه:
مدت قرار داد(ماه): 2
تاریخ شروع:۱۳۹۹/۰۶/۱۱
عناوین کلی شرح خدمات:اجرای عملیات جا به جایی شبکه مخابرات تقاطع محمد بهمن بیگی
زمانبندی اجرا:
روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی تک مرحله ای
فایل قرارداد : دریافت فایل
برآورد پایه شهرداری(ریال):1505371200
قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان : دریافت فایل
صورت جلسه ارزیابی کیفی : 
اسناد ترک تشریفات و یا واگذاری :
نوع قرارداد :هزینه ای
صورت جلسه کمیسیون معاملات یا ترک تشریفات:دریافت فایل
توضیحات:
موضوع قرار داد: اجاره محل غرفه دستگاه کپی و فروش تنقلات حوزه معاونت فنی و شهرسازی
مشخصات پروژه:
نام پیمانکار :مهدی مرزبان
نام کار فرما:معاونتها/معاونت فنی و عمرانی
مبلغ قرارداد(ریال): ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نام مدیر عامل :مهدی مرزبان
شناسه ملی: 2298110328
کد اقتصادی: -
شرح پروژه:
مدت قرار داد(ماه): 12
تاریخ شروع:۱۳۹۹/۰۶/۱۰
عناوین کلی شرح خدمات:اجاره محل غرفه دستگاه کپی و فروش تنقلات حوزه معاونت فنی و شهرسازی
زمانبندی اجرا:
روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی تک مرحله ای
فایل قرارداد : دریافت فایل
برآورد پایه شهرداری(ریال):780000000
قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان : دریافت فایل
صورت جلسه ارزیابی کیفی : 
اسناد ترک تشریفات و یا واگذاری :
نوع قرارداد :هزینه ای
صورت جلسه کمیسیون معاملات یا ترک تشریفات:دریافت فایل
توضیحات:
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶