آگهی مناقصات , مزایدات و استعلام

عنوان آگهی:
حوزه آگهی دهنده:
نام حوزه آگهی دهنده :
تاریخ شروع دریافت اسناد
تاریخ شروع دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
تاریخ پایان دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
شماره ثبت:
تاریخ پایان دریافت اسناد
نوع آگهی: همه مزایده حراج حضوری مناقصه استعلام
#KEY92#
تاریخ جاری //
آگهی تجدید مناقصه شماره 99/205-SH
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان حمل و نقل ریلی
شماره ثبت:f2812586
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نوع آگهی: مناقصه
آگهی تجدید مناقصه B-99/209-SH
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان حمل و نقل ریلی
شماره ثبت:e4825176
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
نوع آگهی: مناقصه
آگهی فراخوان عمومی
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
شماره ثبت:b3918912
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
نوع آگهی: مزایده
آگهی مناقصه عمومی خرید فیلتر
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
شماره ثبت:f9256729
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
نوع آگهی: مناقصه
خرید سه دستگاه کامیون بنز 1924 و سه دستگاه کامیون بنز 2624
حوزه آگهی دهنده: معاونتها-معاونت خدمات شهری
شماره ثبت:c8550325
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
نوع آگهی: مناقصه
تجدید استعلام بهای نصب ورق پلی کربنات جهت پل های هوایی سطح منطقه
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه شش
شماره ثبت:g146306
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
نوع آگهی: استعلام
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶