پلاک ثبتی
۱
نام خریدار : شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران مبلغ قرارداد(ریال) : 4/199/250/000 پلاک ثبتی : 2154/1030 مساحت(متر مربع) : 238/5
کاربری : تجاری روش فروش : واگذاری ماده 31 مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۷/۱۵)
نشانی ملک : فارس شیراز خیابان شریف آباد بلوار اتحاد بلوار برادران شهید قبادی کوچه 11 زمینهای تفکیک شده قلعه نو به کد نوسازی 77-1085-73-7 و 76-1085-73-7 و 70-1085-73-3 و 68-1085-73-7 و 66-1085-73-7
۲
نام خریدار : شرکت سد و عمران پارس گستر مبلغ قرارداد(ریال) : 6/960/000/000 پلاک ثبتی : 2026 الی 1652/3023 مساحت(متر مربع) : 145
کاربری : مسکونی روش فروش : واگذاری ماده 31 مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۷/۰۹)
نشانی ملک : فارس شیراز خیابان قالیشویی خیابان شهید نوری زاده ابتدای خیابان سمت چژ ساختمان شهیاد به کد نوسازی 0-9-1-120-104-13-4
۳
نام خریدار : آقای علی اصغر کشتکاران و شرکائ مبلغ قرارداد(ریال) : 231/236/600/000 پلاک ثبتی : 12/67 مساحت(متر مربع) : 6986
کاربری : تجاری,مسکونی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۶/۲۷)
نشانی ملک : فارس شیراز ورودی شهرک استقلال ابتدای بلوار کشاورز جنب ساختمان آتش نشانی به کد نوسازی 10-383-76-10
۴
نام خریدار : قرارگاه سازندگی خاتم النبیا (ص) مبلغ قرارداد(ریال) : 6/237/000/000 پلاک ثبتی : 2154/1030 مساحت(متر مربع) : 1047
کاربری : مسکونی روش فروش : واگذاری ماده 31 مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۶/۲۰)
نشانی ملک : فارس شیراز شریف اباد بلوار اتحاد خیابان برادران شهید قبادی کوچه 11 زمینهای تفکیک شده قلعه نو به کد نوسازی 7-1071-73-7 و 5-1080-73-7 و 8-1080-73-7 و 79-1084-73-7 و 72-1084-73-7 و 17-1080-73-7 و 3-1065-73-7
۵
نام خریدار : قرارگاه سازندگی خاتم النبیا (ص) مبلغ قرارداد(ریال) : 4/653/000/000 پلاک ثبتی : 2069/72 مساحت(متر مربع) : 42/30
کاربری : تجاری روش فروش : واگذاری ماده 31 مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۵/۳۰)
نشانی ملک : فارس شیراز بلوار بروین اعتصامی
۶
نام خریدار : شرکت سد و عمران پارس گستر مبلغ قرارداد(ریال) : 5/972/450/000 پلاک ثبتی : 2154/1030 مساحت(متر مربع) : 1385/5
کاربری : مسکونی روش فروش : واگذاری ماده 31 مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۵/۳۰)
نشانی ملک : فارس شیراز شریف اباد بلوار اتحاد خیابان برادران شهید قبادی کوچه 11 زمینهای تفکیک شده قلعه نو به کد نوسازی 5-1070-73-7 و 6-1070-73-7 و 80-1084-73-7 و 11-1062-73-7 و 15-1061-73-7 و 12-1061-73-7
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶