پلاک ثبتی
۱
نام خریدار : آقای صفی اله حسینی مقدم مبلغ قرارداد(ریال) : 13/600/000/000 پلاک ثبتی : 8/32919 مساحت(متر مربع) : 198/99
کاربری : تجاری روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۵/۱۵)
نشانی ملک : فارس شیراز گویم به کد نوسازی 1-745-3-10
۲
نام خریدار : شرکت دانش و پژوهش مینوسا مبلغ قرارداد(ریال) : 6/010/000/000 پلاک ثبتی : 16/1313 مساحت(متر مربع) : 220/05
کاربری : مسکونی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۵/۱۵)
نشانی ملک : فارس شیراز کمربندی اکبر اباد نرسیده به شهرک جوادیه
۳
نام خریدار : شرکت مسکن کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی شرک مبلغ قرارداد(ریال) : 65/032/820/000 پلاک ثبتی : 10/3820 مساحت(متر مربع) : 2501/07
کاربری : مسکونی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۵/۱۵)
نشانی ملک : فارس شیراز شهرک گلستان به کد نوسازی 2-2003-76-10 و 3-2003-76-10
۴
نام خریدار : آقای صدر اله مهیار تبار مبلغ قرارداد(ریال) : 34/363/290/000 پلاک ثبتی : 10/3820 مساحت(متر مربع) : 1227/26
کاربری : مسکونی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۵/۱۵)
نشانی ملک : فارس شیراز شهرک گلستان
۵
نام خریدار : شرکت آدیش سبز پردیس مبلغ قرارداد(ریال) : 3/300/000/000 پلاک ثبتی : 2086/4738 مساحت(متر مربع) : 251/98
کاربری : مسکونی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۵/۱۴)
نشانی ملک : فارس شیراز بلوار نواب صفوی به کد نوسازی 55-275-53-5
۶
نام خریدار : شرکت ساختمان و صنعت گیشای نگار مبلغ قرارداد(ریال) : 2/851/000/000 پلاک ثبتی : 2086/4737 مساحت(متر مربع) : 247/6
کاربری : مسکونی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۵/۰۲)
نشانی ملک : فارس شیراز بلوار نواب صفوی کد نوسازی 56-275-53-5
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶