پلاک ثبتی
۱
نام خریدار : آقای شهباز حاجی زاده مبلغ قرارداد(ریال) :   پلاک ثبتی : 2069/72 مساحت(متر مربع) :  
کاربری : تجاری روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۹/۰۵/۱۴)
نشانی ملک : فارس شیراز بلوار پروین اعتصامی مجتمع شهروند
۲
نام خریدار : آقای نژاد شیرازی مبلغ قرارداد(ریال) :   پلاک ثبتی : 21438-21442-21434-21430 مساحت(متر مربع) :  
کاربری : مسکونی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۹/۰۵/۱۴)
نشانی ملک : فارس شیراز معالی اباد خیابان پزشکان کچه دو ساختمان ساینا
۳
نام خریدار : شرک آبگران پارس مبلغ قرارداد(ریال) :   پلاک ثبتی : 2151/1516-268 مساحت(متر مربع) :  
کاربری : نمایشگاهی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۹/۰۵/۱۴)
نشانی ملک : فارس شیراز پلیس راه پل فسا اراضی خرمشکوه
۴
نام خریدار : آقای مسعود وطن خواه مبلغ قرارداد(ریال) :   پلاک ثبتی : 2369/7 مساحت(متر مربع) :  
کاربری : مسکونی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۹/۰۵/۱۴)
نشانی ملک : فارس شیراز میدان احسان بلوار پرستار خیابان شهید بانشی
۵
نام خریدار : آقای اماله شریفی مبلغ قرارداد(ریال) :   پلاک ثبتی : 2154/1030-478 مساحت(متر مربع) :  
کاربری : مسکونی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۹/۰۵/۱۴)
نشانی ملک : فارس شیراز بلوار شهید قبادی
۶
نام خریدار : آقای امراله شریفی مبلغ قرارداد(ریال) :   پلاک ثبتی : 2154/1030-248 مساحت(متر مربع) :  
کاربری : مسکونی روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۹/۰۵/۱۴)
نشانی ملک : فارس شیراز بلوار شهید قبادی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶