پلاک ثبتی
۱
نام خریدار : آقای مهدی خراسانیها مبلغ قرارداد(ریال) : 4/838/000/000 پلاک ثبتی : 1319/397 مساحت(متر مربع) : 13/82
کاربری : تجاری روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۹/۲۱)
نشانی ملک : فارس شیراز بلوار قدوسی شرقی مجتمع سلطانیه
۲
نام خریدار : جناب آقایان عبدالرسول خوش کردار و شاهرخ هژبریان مبلغ قرارداد(ریال) : 21/001/000/000 پلاک ثبتی : 2151/1484 مساحت(متر مربع) : 1500
کاربری :   روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۹/۲۱)
نشانی ملک : فارس شیراز ژلیس راه ژل فسا اراضی شهید خرمشکوه (الیاف) به کد نوسازی 15-783-73-7
۳
نام خریدار : جناب آقای محمد حسین ملایری مبلغ قرارداد(ریال) : 2/843/050/000 پلاک ثبتی : 1914 مساحت(متر مربع) : 171/70
کاربری :   روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۹/۲۱)
نشانی ملک : فارس شیراز بافت فرسوده کوچه هفت بیچ
۴
نام خریدار : سرکار خانم طاهره جمالی هکوانی مبلغ قرارداد(ریال) : 22/000/000/000 پلاک ثبتی : 2151/1481 مساحت(متر مربع) : 1500
کاربری :   روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۹/۲۱)
نشانی ملک : فارس شیراز بلیس راه بل فسا اراضی شهید خرمشکوه (الیاف) به کد نوسازی 12-783-73-7
۵
نام خریدار : جناب آقای محسن روان سالار مبلغ قرارداد(ریال) : 21/001/000/000 پلاک ثبتی : 2151/1472 مساحت(متر مربع) : 1500
کاربری :   روش فروش : مزایده عمومی مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۹/۲۱)
نشانی ملک : فارس شیراز بلیس راه بل فسا اراضی شهید خرمشکوه (الیاف) به کد نوسازی 5-783-73-7
۶
نام خریدار : شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران مبلغ قرارداد(ریال) : 4/199/250/000 پلاک ثبتی : 2154/1030 مساحت(متر مربع) : 238/5
کاربری : تجاری روش فروش : واگذاری ماده 31 مستندات : دریافت فایل (۱۳۹۸/۰۷/۱۵)
نشانی ملک : فارس شیراز خیابان شریف آباد بلوار اتحاد بلوار برادران شهید قبادی کوچه 11 زمینهای تفکیک شده قلعه نو به کد نوسازی 77-1085-73-7 و 76-1085-73-7 و 70-1085-73-3 و 68-1085-73-7 و 66-1085-73-7
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶