آگهی مناقصات , مزایدات و استعلام

عنوان آگهی:
حوزه آگهی دهنده:
نام حوزه آگهی دهنده :
تاریخ شروع دریافت اسناد
تاریخ شروع دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
تاریخ پایان دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
شماره ثبت:
تاریخ پایان دریافت اسناد
نوع آگهی: همه مزایده حراج حضوری مناقصه استعلام
#KEY92#
تاریخ جاری //
حراج حضوری بهره برداری از محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی به مساحت 12 مترمربع واقع در ساختمان اداری منطقه یک
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه یک
شماره ثبت:a9860902
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
نوع آگهی: حراج حضوری
حراج حضوری فروش محصولات درختان میوه باغ خانواده کوچه 18 بلوار شهید مطهری
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه یک
شماره ثبت:b7947378
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
نوع آگهی: حراج حضوری
مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، جدول گذاری، کانیوا گذاری و روکش آسفالت کوچه های سطح منطقه یک
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه یک
شماره ثبت:g4927065
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
نوع آگهی: مناقصه
اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار جهت مشارکت و سرمایه گذاری در احداث پروژه مسکونی زمرد
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه چهار
شماره ثبت:e3220252
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
نوع آگهی: مناقصه
عملیات ساماندهی و مرمت جداره های گذر اصلی هفت پیچ و فرعی ها (منطقه 8 )
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه هشت
شماره ثبت:b9360852
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
نوع آگهی: استعلام
تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث و احیاء سیستم اتصال به زمین ( چاه ارت ) و بازسازی تابلو برق های سطح منطقه8
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه هشت
شماره ثبت:b3820285
تاریخ آغاز : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
نوع آگهی: مناقصه
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶