نوبت اول: ۲۳/۵/۹۸


به نام خدا
آگهی مزایده عمومی
نوبت اول: 23/5/98
نوبت دوم: 24/5/98
 
شهرداری شیراز در نظر داردبا توجه مصوب شماره 1310/ش الف س-13/3/86شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه متعلق به خود را  با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری و شرایط مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پس از نشر اولین  آگهی، با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به اداره قراردادهای شهرداری واقع در ابتدای چمران، جنب پمپ بنزین، ساختمان معاونت مالی و اقتصادی طبقه زیرزمین دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 29- 36267128 تماس حاصل نمایند.
شرایط مزایده:
 1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را براساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران واریز و ارائه نمایند.
 2. نحوه پرداخت: برابر جدول پیوستی شرایط اقساط به صورت شصت درصد بهاء زمین مورد نظر را نقدا و مابقی را به صورت اقساط ظرف مدت شش ماه پرداخت نماینددر صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط ظرف مدت یک ماه از تاریخ سررسید شهرداری می تواند معامله را فسخ نماید و برنده مزایده می بایست مبلغی معادل 10 درصد مورد معامله  بابت خسارت به حساب شهرداری واریز نمایدو در صورت عدم فسخ معامله از سوی شهرداری به نسبت چک های پرداخت نگردیده ،ملک واگذاری به قیمت روز ارزش گذاری و بهاءآن را دریافت می گردد.بدیهی است تا تسویه حساب کامل هیچگونه اقدامی در خصوص تنظیم قرارداد یا انتقال سند مالکیت صورت نخواهد گرفت .
 3. نفرات اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 4. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ج بصورت لاک و مهر شه تسلیم شود.
 5. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
 6.   آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  ساعت 13 روز پنجشنبه  مورخ   7 /  6  /98 می باشد.
 7. محل تسلیم پیشنهادات شیراز- ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی – دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
 8. بدیهی است هزینه انتشار آگهی، کارشناسی وسایر هزینه های متعلقه، برعهده برنده مزایده خواهد بود.
 9.  شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد. در اینصورت سپرده شرکت در مزایده مسترد می گردد.
 10.  به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11.  تاریخ بازگشایی پاکات  و تشکیل کمیسیون مزایده : پیشنهادات واصله راس ساعت   15  روز  شنبه   مورخ  9 /  6 /98   در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی واقع در چهار راه خلدبرین، جنب ساختمان آتش نشانی، طبقه سوم شهرداری منطقه یک باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن ها در کمیسیون بلامانع می باشد.
 12.  شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلان شهرها و مراکز استان ها می باشد.
 13. انتقال سند مالکیت صرفا یک بار به نام برنده مزایده یا وکیل قانونی برنده مزایده بلامانع است.
 14. برنده مزایده می بایست بعد از امضای صورتجلسه ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.
 15. آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://portal.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 16. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و رویت نقشه تفکیکی به حوزه مدیریت املاک شهرداری واقع در خیابان خبرنگار نبش خیابان خبرنگار نبش خیابان شهید آوینی-ساختمان قطار شهری طبقه دوم مراجعه نمایند .
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
محتوای ارایه شده در سامانه شفافیت را چگونه ارزیابی می کنید؟