اجرای عملیات لکه گیری آسفالت شهرکهای سجادیه ، والفجر ، جماران ، مهدی آباد و حجت آباد

شهرداری منطقه 9 شیراز در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات لکه گیری آسفالت شهرکهای سجادیه ، والفجر ، جماران ، مهدی آباد و حجت آباد با مشخصات جدول ذیل اقدام نماید. لذا خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 97/5/21به این سازمان اعلام فرمایید، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری شیراز برابر مقررات اقدام گردد.س-5/15(شناسه 3019317)
ردیف مشخصات پروژه/ خدمات درخواستی قیمت برآورد اولیه (ریال) ضریب پیشنهادی قیمت پیشنهادی
(ریال)
ملاحظات
1 اجرای عملیات لکه گیری آسفالت شهرکهای سجادیه ، والفجر ، جماران ، مهدی آباد و حجت آباد 1/349/222/676      
قیمت پیشنهادی به حروف : .........................................................................................ریال به عدد : .....................................ریال
مدت اجرا : 4 ماه محل اجرا : شهرداری منطقه 9
دستگاه نظارت پروژه : واحد امورشهر منطقه 9 مشخصات فنی منضم به استعلام بها: دارد × ندارد
کسورات پیمان : 5% علی الحساب بیمه                10 % سپرده حسن انجام کار
                           
 
 
مشخصات فردی پیمانکار / فروشنده :
حقیقی نام و نام خانوادگی : نام پدر : شماره شناسنامه :
تاریخ تولد : محل تولد : کد ملی :
حقوقی نام شرکت / فروشگاه : شماره ثبت شرکت :
نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مالک فروشگاه : کد اقتصادی :
محل تولد : شماره شناسنامه : نام پدر :
آدرس :
تلفن ثابت و همراه :
 
 

 
 
1- درصورت ارائه گواهی ثبت نام، ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت می­شود.
2- به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، مبهم ویا دریافت­شده پس­از موعد مقرر و نیز بالاتر از سقف فعلی معاملات متوسط شهرداری
به مبلغ 2/200/000/000ریال ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- پیشنهاددهنده باید براساس نقشه و مشخصات، پیشنهاد خود را به­صورت کتبی ارائه نماید.
4- شهرداری شیراز در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مجاز یا مختار است.
5- پیمانکار می بایست دارای حداقل رتبه 5 ابنیه یا راه داشته باشد و در پاکت پیشنهاد قیمت ارائه گردد.
6- برنده استعلام موظف به پرداخت 5% کل مبلغ پیمان ازطریق ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به­حساب شهرداری منطقه 9 شیراز نزد بانک شهر بابت حسن انجام تعهدات پیمان قبل­از انعقاد قرارداد می باشد.
7- چنانچه پس از ابلاغ ، برنده استعلام ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اقدام ننماید به منزله انصراف تلقی و استعلام مربوطه تجدید می گردد.
8- بعد از بازگشایی پاکات استعلام، قیمت برنده در صورت منجر شدن به اجرا می بایست بدون تعدیل و مابه التفاوت قیمت مصالح تا پایان اجرا اعتبار داشته باشد.
9- طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کلیه صورت وضعیتها ثبت سامانه مالیاتی خواهد شد.
*** 10- ارائه رضایت نامه مرتبط از سایر مناطق شهرداری و ارگانهایی که کار مرتبط انجام شده و همچنین سابقه کار مشابه در انتخاب پیمانکار تأثیر گذار است .
11- ارائه رزومه مرتبط طبق جدول پیوست الزامی می باشد.
12- پیشنهاددهنده باید پیشنهاد خود را به­صورت عدد و حروف ارائه نمایند و درصورت دوگانگی، مبلغ به حروف معتبر خواهدبود.
13- پیمانکار می بایست در خصوص اجرای عملیات فوق توان مالی به میزان 40% مبلغ از هر صورت وضعیت را داشته باشد و در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت تا مبلغ فوق هیچگونه ادعایی در این خصوص را نخواهد داشت.
14- تمامی اسناد توسط پیمانکاران مهر و امضاء گردد.
15- پیمانکار موظف است آخرین آگهی تغییرات شرکت را پیوست نماید.
16- مبلغ پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده قید گردد.
17- شرکتهایی که دارای حداقل 2 اخطار کتبی از منطقه باشند در این استعلام امکان ارائه پیشنهاد ندارند در صورت ارائه پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی نمی گردد.
18- پیمانکار ملزم به معرفی یک نفر نماینده HSE می باشد و در صورت عدم معرفی تسویه حساب نهای با پیمانکار صورت نمی گیرد.
19- طبق نامه شماره 97/184290مورخ 97/5/10معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری شیراز پیمانکاران موظف هستند در زمان ارائه صورت وضعیت نهایی نسبت به اخذ مفاصاحساب از ادارات خدمات رسان (آب و فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن) اقدام نمایند.
 
محمدرضا امیری
مسئول امورشهر منطقه
محبوبه زارع
معاون مالی و اقتصادی منطقه
بهنام احمدزاده
شهردار منطقه 9
 
 
 
 
جدول خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و جدول سوابق کاری
اینجانب .......................................... متعهد می گردم تا تاریخ شرکت در .................................................... استعلام ................................................................................... جهت پروژه ........................................................................... جدول کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده ام در شهرداری منطقه 9 یا دیگر ارگان های شهرداری شیراز به شرح ذیل می باشد.
(پیمانهای تحویل موقت نشده)
ردیف نام پروژه موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
1            
2            
3            
4            
 
 
جدول سوابق کاری مرتبط با موضوع برآورد
ردیف نام پروژه موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
1            
2            
3            
4            
5            
 
 
و چنانچه در هر زمان خلاف مطالب فوق مشخص گردد از انعقاد قرارداد جلوگیری و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار رفتار می گردد.
نام و نام خانوادگی پیمانکار :
تاریخ :
 

فایل پیوست (1)

منبع : منطقه نه
تعداد بازدیدها : ۱۰۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است