کرایه ماشین آلات جهت زیرسازی بولوار طلائیه

شهرداری منطقه 9 شیراز در نظر دارد نسبت به کرایه ماشین آلات جهت زیرسازی بولوار طلائیه با مشخصات جدول ذیل اقدام نماید. لذا خواهشمند است حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 97/5/21روز اعتبار قیمت به این سازمان اعلام فرمایید، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری شیراز برابر مقررات اقدام گردد.س-5/15(شناسه 3018998)
ردیف مشخصات پروژه/ خدمات درخواستی مقدار (ساعت) قیمت پیشنهادی
(ریال)
ملاحظات
1 گریدر مدل کوماتسو R2 515    
2 غلتک مدل CA25 465    
3 بیل مکانیکی زنجیری 220 کوماتسو 320    
4 بیل مکانیکی لاستیکی 415    
5 لودر مدل ولوو 90 270    
6 مینی بیل لاستیکی 385    
7 کمپرسی تک 615    
8 بابکت 660    
9 کیس لودر دیسکو 115    
 
 
قیمت پیشنهادی به حروف : .........................................................................................ریال به عدد : .....................................ریال
مدت اجرا : 6  ماه محل اجرا : شهرداری منطقه 9
دستگاه نظارت پروژه : واحد عمران منطقه   مشخصات فنی منضم به استعلام بها: دارد ندارد
کسورات پیمان : 10 درصد(%) سپرده حسن­انجام کار
                   
 
 
مشخصات فردی پیمانکار / فروشنده :
حقیقی نام و نام خانوادگی : نام پدر : شماره شناسنامه :
تاریخ تولد : محل تولد : کد ملی :
حقوقی نام شرکت / فروشگاه : شماره ثبت شرکت :
نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مالک فروشگاه : کد اقتصادی :
محل تولد : شماره شناسنامه : نام پدر :
آدرس :
تلفن ثابت و همراه :
 

 
1-  ساعات کار کلیه خودروها توسط دستگاه نظارت ابلاغ می گردد و شامل تمامی 24 ساعت شبانه روز حتی روزهای تعطیل می باشد.
2- هزینه کارکرد خودروها در روز و شب یکسان بوده و اضافه بهاء پرداخت نمی گردد.
3- کلیه خودروهای پیمانکار بایستی دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث تا پایان قرارداد می باشند.
4- کلیه هزینه های مربوط به خودروها اعم از دستمزد، راننده، سرقت و لوازم مصرفی بر عهده پیمانکار می باشد.
5- پیمانکار ملزم است روزانه گزارش عملکرد خود را به دستگاه نظارت منطقه اعلام نماید.
6- پیمانکار موظف به همکاری با حوزه معاونت اجرایی منطقه (واحد عمران، امورشهر، تخلفات و تاسیسات و فضای سبز) برابر دستورات اقدام نماید.
7- پیمانکار مکلف به رعایت کلیه موازین فنی، ایمنی منطبق با قانون کار می باشد. مسئولیت جبران هرگونه خسارت به کارفرمادر سطح منطقه و همچنین خسارت وارده به اموال، اشخاص حقیقی و حقوقی که ناشی از عملیات پیمانکار باشد به عهده پیمانکار می باشد.
8- پیمانکار ملزم است در صورت خرابی یا تعمیر ماشین آلات و غیره نسبت به جایگزینی ماشین آلات مورد نیاز اقدام نماید.
9- پیمانکار از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت نماید.
10- پیمانکار ملزم می باشد در صورت نیاز و اعلام کارفرما نسبت به حضور در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی اقدام نماید.
11- تامین راننده موردنیاز به عهده پیمانکار است و استفاده از نیروهای غیرمجاز و تبعه کشورهای خارجی ممنوع است.
12- حمل بابکت به عهده پیمانکار می باشد.
13- پیمانکار موظف است تاییدیه اداره حمل و نقل و بار داشته باشد.
14- حداقل ساعات کار روزانه طبق نظر کارفرما اعلام می گردد.
15- با توجه به آگاهی کامل پیمانکار از وضعیت مناطق مختلف اعم از مناطق درختکاری شده در سطوح شیبدار و همسطح وضعیت
راه های دسترسی، پیمانکار حق هر گونه اعتراض در این مورد نخواهد داشت.
16- از آنجا که مدت زمان رفت و برگشت مشخص می باشد در صورت قصور راننده پیمانکار مسئول بوده و زمان تاخیر از ساعت کارکرد کسر خواهد شد.
17- در صورت انصراف پیمانکار از انجام امور محوله و اجرای قرارداد فیمابین ، کارفرما مطابق با شرایط عمومی پیمان اقدام و ضمانتنامه و یا سپرده وی به نفع شهرداری ضبط نموده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و اعلام شکایت به مراجع قانونی ندارد.
18- درصورت ارائه گواهی ثبت نام، ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت می­شود.
19- به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، مبهم ویا دریافت­شده پس­از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
20- پیشنهاددهنده باید براساس نقشه و مشخصات، پیشنهاد خود را به­صورت کتبی ارائه نماید.
21- شهرداری شیراز در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مجاز یا مختار است.
22- برنده استعلام موظف به پرداخت 5% کل مبلغ پیمان ازطریق ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به­حساب شهرداری منطقه 9 شیراز نزد بانک شهر بابت حسن انجام تعهدات پیمان قبل­از انعقاد قرارداد می باشد.
23- بعد از بازگشایی پاکات استعلام، قیمت برنده در صورت منجر شدن به اجرا می بایست بدون تعدیل تا پایان اجرا اعتبار داشته باشد.
24- طبق بخشنامه سال 95 امور مالیاتی کلیه صورت وضعیتها ثبت سامانه مالیاتی خواهد شد.
25- ارائه رضایت نامه از سایر مناطق شهرداری و ارگانهایی که کار مرتبط انجام شده و همچنین سابقه کار مشابه در انتخاب پیمانکار تأثیر گذار است .
26- ارائه رزومه شرکت طبق جدول پیوست الزامی می باشد.
27- پیشنهاددهنده باید پیشنهاد خود را به­صورت عدد و حروف ارائه نمایند و درصورت دوگانگی، مبلغ به حروف معتبر خواهدبود.
* پیمانکار می بایست در خصوص اجرای عملیات فوق توان مالی به میزان 60% مبلغ از هر صورت وضعیت را داشته باشد و در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت تا مبلغ فوق هیچگونه ادعایی در این خصوص را نخواهد داشت.
28- پیمانکار در صورت داشتن اخطارهایی از شهرداری ، کارفرما در رد یا قبول پیشنهاد مجاز می باشد.
29- تمامی اسناد توسط پیمانکاران می بایست مهر و امضاء نماید در غیر اینصورت طبق ضوابط اقدام می گردد.
30- پیمانکار موظف است آخرین آگهی تغییرات شرکت را پیوست نماید.
31- پیمانکار موظف است از دستگاههای با مشخصات موجود در قرارداد و همچنین از رانندگان دارای تبحر و گواهینامه ویژه استفاده نماید پیمانکار موظف به اخذ تأییدیه دستگاه نظارت در این خصوص می باشد در غیر اینصورت کارفرما حق دارد نسبت به اخطار در خصوص تعویض راننده و همچنین عدم پرداخت ساعت کاری در آن روز و همچنین جریمه کارکرد به میزان 2 برابر از محل مطالبات پیمانکار اقدام نماید.
32- در صورت تأخیر در ارایه خدمات از طرف پیمانکار ، کارفرما مختار است علاوه بر جریمه لحاظ شده در شرایط عمومی پیمان ، هزینه کارکرد روزانه هر دستگاه به ازاء روزهای تأخیر از کارکرد اصلی پیمانکار بعنوان جریمه کسر نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محمدرضا خادم زاده
معاون فنی و عمرانی منطقه
محبوبه زارع
معاون مالی و اقتصادی منطقه
بهنام احمدزاده
شهردار منطقه 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و جدول سوابق کاری
اینجانب .......................................... متعهد می گردم تا تاریخ شرکت در .................................................... استعلام ................................................................................... جهت پروژه ........................................................................... جدول کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده ام در شهرداری منطقه 9 یا دیگر ارگان های شهرداری شیراز به شرح ذیل می باشد.
(پیمانهای تحویل موقت نشده)
ردیف نام پروژه موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
1            
2            
3            
4            
 
 
جدول سوابق کاری در 3 سال اخیر
ردیف نام پروژه موضوع قرارداد مبلغ قرارداد شماره قرارداد تاریخ قرارداد نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
1            
2            
3            
4            
5            
 
 
و چنانچه در هر زمان خلاف مطالب فوق مشخص گردد از انعقاد قرارداد جلوگیری و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار رفتار می گردد.
نام و نام خانوادگی پیمانکار :
تاریخ :
 

منبع : منطقه نه
تعداد بازدیدها : ۱۳۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است