تجدید مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A

آگهی تجدید مناقصه عمومی


نوبت اول آگهی 97/05/16 روز نامه خبر جنوب
نوبت دوم آگهی 97/05/17 روزنامه نیم نگاه

        شهرداری منطقه شش در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A شامل: پارک محله ای متین، بلوار شاهد ( معابر و کلیه فرعی ها و زیر گذر و کوچه گلخون ) کوی کارمندان شهرداری ( از پل هوایی الی پل چمران ) خیابان متین ، پل بصیرت و درختان حاشیه رودخانه ، خیابان صاحب الامر و فرعی ها ، خیابان شهید اسماعیلی(کوی جماران) بلوار میرزای شیرازی شرقی معابر اصلی دو طرف ، خیابان میرزای شیرازی شرقی انشعابات ضلع جنوبی و شمالی ، چمران جنوبی ،کوچه شهید رمضانی و فرعی ها ، پارک محله ای جماران، پارک جنگلی محله قصردشت، خیابان ایمان شمالی ، باغ سیب زار، باغ جماران ، باغ مهر جوان ، باغ خانواده بهار شیراز ، پیاده راه سلامت ، چمران جنوبی باغ علیشاهی ، میرزای شیرازی را برای مدت یک سال با برآورد اولیه 162 ، 992 ، 700 ، 9  ریال از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید . جهت اخذ اوراق و شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخه 97/05/29 به آدرس: شیراز–گلدشت معالی آباد – شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند.

1- ارائه صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی است و ارائه صلاحیت سایر استانها میبایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد.
2- مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت الزاماً می بایست کارشناس فضای سبز یا  کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهد آور و قراردادها باشد.
3-موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد. 
4- شرکت می بایست حداقل دارای سه سال سابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز باشد.
5-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 000 ، 000 ، 490 ریال بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر.
6- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخه  97/05/29 می باشد.
7-بازدید میدانی ساعت 9 صبح در روز شنبه مورخه 97/05/27 محل تجمع: دفتر فضای سبز می باشد بدیهی است چون بازدید میدانی بعنوان یک جلسه توجیهی محسوب میگردد ، حضورکلیه شرکت کنندگانی که قصد ارائه پیشنهاد را دارند الزامیست و عدم حضور در بازدید میدانی ، برای پیمانکار  بمنزله قبول کلیه شروط و اطلاع از محیط میدانی بوده و وی  نمی تواند بعداً اظهار به جهل نماید.
8- زمان تشکیل کمیسیون مناقصه ، جهت بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه مورخه 97/05/30 در چهارراه خلدبرین ساختمان شهرداری منطقه یک اداره کل حقوقی شهرداری شیراز خواهد بود.

9- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختاراست که در اینصورت  سپرده ها مسترد می گردد.

10- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط  و تصمیمات متخذه شهرداری خواهد بود.
11-  سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

 ((ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن های  36391699  آماده پاسخگوئی میباشد.))161ن-97.5.14

 
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری شیراز

منبع : منطقه شش
تعداد بازدیدها : ۱۱۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است