حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H

نوبت اول آگهی        16‏/05‏/97
نوبت دوم آگهی        17‏/05‏/97

        شهرداری منطقه چهار شیراز در نظر دارد  عملیات  حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده H (مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه) را برای مدت یکسال شمسی با برآورد 6.105.828.667 ریال از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید . جهت اخذ اوراق و شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخه 28‏/5‏/97 به آدرس: شیراز – ابتدای بلوار امیر کبیر شهرداری منطقه چهار شیراز مراجعه نمایند.

1‏- ارائه صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی است و ارائه صلاحیت سایر استانها میبایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد.
2‏- مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت الزاماً می بایست کارشناس فضای سبز یا  کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز دراسناد مالی تعهد آور و قراردادها باشد.
3‏-موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد. 
4‏-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 305.300.000 ریال بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر.
5‏- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه  29‏/5‏/97 می باشد.
6‏- زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 27‏/5‏/97 و محل تجمع واحد فضای سبز منطقه چهار می باشد.
7‏- زمان تشکیل کمیسیون مناقصه ، جهت بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه مورخه 30‏/5‏/97 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز وواقع در چهار راه خلد برین خواهد بود.

8‏- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختاراست که در اینصورت  سپرده ها مسترد می گردد.

9‏- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط و تصمیمات متخذه شهرداری خواهد بود.
10‏-  سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

 ((ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن های  38308596  آماده پاسخگوئی میباشد.))


منبع : منطقه چهار
تعداد بازدیدها : ۱۱۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است