آگهی تجدید مزایده فروش حدود ۷۰۰ تن لاستیک فرسوده که به تدریج از سطح شهر جمع آوری می شود

نوبت اول: 1397/05/21                                                                                                                                                                                 

آگهی تجدید مزایده

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش حدود 700 تن لاستیک فرسوده که به تدریج از سطح شهر جمع آوری می شود   با قیمت کارشناسی از طریق مزایده حضوری به شرح جدول زیر اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی ضمن بازدید از محل مورد نظر در روز یکشنبه مورخ 97/05/28رأس ساعت13 جهت حراج در محل سازمان مدیریت پسماند واقع در بلوار استقلال نبش بعثت حضور یابند.
 
 

شرح

توضیحات

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

حدود 700 تن لاستیک فرسوده

700 تن لاستیک به صورت تدریجی روزانه  به مدت 1 سال که از سطح شهر توسط سازمان مدیریت پسماند جمع آوری میشود و در اختیار برنده مزایده قرار میگیرد.

000/000/ 70

 

شرایط مزایده

1- 
ارائه چک تضمین شده و یا واریز نقدی براساس مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری شماره 1001755999 نزد بانک شهر بنام سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز.
2- سپرده نفرات اول و دوم  در صورتی که حاضر به عقد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3- سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
4- هزینه درج آگهی، کارشناسی رسمی، نقل و انتقال و 5% مبلغ کل پیشنهادی بعنوان عوارض شهرداری بر عهده برنده خواهد بود.
5- محل بازدید کمربندی شیراز انتهای بلوار فرزانگان جاده اختصاصی سایت دفن پسماندهای ساختمانی سازمان مدیریت پسماند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 40-6489236 3داخلی251 امور قراردادهای سازمان  تماس حاصل فرمایند.

امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز


منبع : سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدیدها : ۵۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است