آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به عملیات خرید یک  دستگاه نردبان 42 متری ارتیکولیتد و یک دستگاه نردبان حداقل 55متری دارای آسانسور ساخت کشورهای اروپای غربی که  بر روی کامیونهای(ولوو یااسکانیا یا ایویکو یا بنز) نصب گردد، جهت انجام عملیاتهای ارتفاع و نجات مصدوم جهت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از طریق مناقصه عمومی بر اساس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از تمامی شرکتها و نمایندگی های مجاز دارای مدارک و گواهی های معتبر از شرکت تولید کننده دعوت به عمل می آید. با توجه به موارد زیر جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شیراز بلوار زینبیه ـ جنب شهرداری منطقه هشت ـ امور مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 7191208 ـ 0713 و فنی  7368134 ـ 0713 آماده پاسخگویی می باشد.
شرایط مناقصه:
1ـمبلغ برآورد: 000/000/000/143 ریال
2 ـ مدت تحویل: 14ماه                          
3ـ  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  000/000/500/2 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب 700791973228 بانک شهر شعبه بین الحرمین  به نام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید باشد.
4ـ برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
5ـ در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات اخذ می گردد .
6ـ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت 13:15 روز سه شنبه مورخ  23/05/97 می باشد.
7ـ تاریخ گشایش پاکتها ساعت 15:00 روز شنبه مورخ  27/05/97می باشد.
8ـ مدت اعتبار پیشنهاد ها سه ماه می باشد .
9ـ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد .
10ـ شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پس از درج آگهی نوبت دوم جهت تهیه اسناد مناقصه به واحد قراردادهای سازمان آتش نشانی مراجعه نمایند.
11ـ بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
12ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
روابط عمومی سازمان آتش نشانی

منبع : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
تعداد بازدیدها : ۶۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است