خدمات عمومی جهت انجام خدمات اداری تنظیفات ، پیش خدمتی و امور آبدارخانه


-1مبلغ برآورد: 121/902/499/131ریال
-2مدت انجام کار: یکسال شمسی می باشد.
-3تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/500/1 ریال است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت ( الف ) به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود.
الف- فیش واریز شده به حساب شماره 700805822742 نزد بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر شهرداری شیراز
ب- ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع سازمان با ذکر موضوع مناقصه
-4 سپرده برندگان اول و دوم مناقصه درصورتی که حاضر به عقد قرارداد نشوند به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
-5به پیشنهادهای فاقد سپرده ،‌ مبهم ،‌ مخدوش ،‌مشروط و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-6متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه از تاریخ درج دومین آگهی در ساعات اداری به نشانی-بولوار امیرکبیر- شهرک والفجر- بولوار شهدای اتوبوسرانی – سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر شهرداری  شیراز– واحد قراردادها و یا به سایت سازمان به نشانی ctransportation.shiraz.ir مراجعه نمایند.
-7آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها به سازمان تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 29/97/10خواهد بود.
-8پیشنهادهای رسیده ساعت 15روز شنبه مورخ 29/97/10در کمیسیون معاملات شهرداری شیراز  واقع در طبقه فوقانی شهرداری منطقه یک (خلدبرین) بازگشایی می گردد و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 
 

منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
تعداد بازدیدها : ۷۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است