عملیات تکمیل سوله معاینه فنی والفجر و محوطه سازی

آگهی مناقصه عمومی
 
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات تکمیل سوله معاینه فنی والفجر و محوطه سازی در سایت والفجر را به اشخاص حقوقی دارای پایه 5 معتبر در رشته ابنیه واگذار نماید.
-1مبلغ برآورد: 11/057/773/753ریال
-2مدت قرارداد: 8 ماه
-3متقاضیان می بایست مبلغ 553/000/000ریال را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های زیر به سازمان تسلیم نمایند.
الف- رسید بانکی مبلغ واریز شده به حساب شماره 700805822742 نزد بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر شهرداری شیراز
ب- ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع سازمان با ذکر موضوع مناقصه
-4تعدیل : به قیمتهای این برآورد مطابق با دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان به شماره 101/173073مورخ 1382/9/15با شاخص مبنای سه ماهه سوم سال 1397 تعدیل تعلق می گیرد.
-5 سپرده برندگان اول و دوم مناقصه درصورتی که حاضر به عقد قرارداد نشوند به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
-6به پیشنهادهای فاقد سپرده ،‌ مبهم ،‌ مخدوش ،‌مشروط و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-7متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه از تاریخ درج دومین آگهی در ساعات اداری به نشانی-بولوار امیرکبیر- شهرک والفجر- بولوار شهدای اتوبوسرانی – سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر شهرداری شیراز– واحد قراردادها و یا به سایت سازمان به نشانی ctransportation.shiraz.ir مراجعه نمایند.
-8آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها به سازمان تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 29/10/97 خواهد بود.
-9پیشنهادهای رسیده ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/10/29در کمیسیون مناقصات شهرداری شیراز واقع در طبقه فوقانی شهرداری منطقه یک (خلدبرین) بازگشایی می گردد و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 

منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
تعداد بازدیدها : ۸۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است