اجاره محل مندرج بدون اخذ سرقفلی و با مدت معین جهت ارائه خدمات به شهروندان

نوبت اول: 19‏‏/10‏‏/97
نوبت دوم: 20‏‏/10‏‏/97 
شهرداری شیراز در نظر دارد محل مندرج درجدول ذیل را بدون اخذ سرقفلی و با مدت معین جهت ارائه خدمات به شهروندان محترم به اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی نباشند از طریق مزایده واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید پس از بازدید و رؤیت محل مندرج در آگهی، جهت اخذ اسناد مزایده به شهرداری منطقه 4 به آدرس : ابتدای بلوار امیرکبیر شهرداری منطقه چهار ‏- واحد قراردادها مراجعه نمایند .
1‏‏- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
2‏‏- شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
3‏‏- مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت الف : ضمانت نامه بانکی ب: فیش نقدی واریزی بحساب شماره 700813422014 نزد بانک شهر شعبه امیر کبیر به نام شهرداری منطقه 4 شیراز می باشد. (وجه نقد و چک شخصی قابل قبول نمی باشد)
4‏‏- سپرده نفرات اول و دوم مزایده به ترتیب در صورتی که ظرف ده روز پس از ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری شیراز ضبط خواهد شد.
5‏‏- کلیه عوارض و هزینه های مربوط به برق مصرفی ، آب ، گاز و ... به عهده برنده خواهد بود .
6‏‏- مدت قرارداد یک سال شمسی می باشد که در صورت موافقت و رضایت شهرداری برای یک سال دیگر میتواند تمدید شود و حداکثر این تمدید نمیتواند بیشتر از سه سال باشد .  برای سالهای دوم و سوم سالیانه 20% به مبلغ قرارداد سال قبل اضافه میگردد. 
* شرط کافی برای ادامه قرارداد در سالهای دوم و سوم منوط به انجام تعهدات ، رضایت شهرداری و عدم شکایت شهروندان از عملکرد مستاجر می باشد در غیر اینصورت به قرارداد خاتمه داده خواهد شد .
 7‏‏- آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت متقاضیان مورخ 01‏/11‏/97 می باشد .
8‏- زمان تشکیل کمیسیون گشایش پاکت ها ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 02‏‏/11‏‏/1397 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلد برین می باشد.
  1. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
ردیف موضوع مزایده آدرس مساحت
( متر مربع)
مبلغ سپرده شرکت
در مزایده (ریال)
مدت اجاره
1 محل اسکان مسافرین واقع در بوستان جنت
شامل 95 دستگاه کانکس معمولی و 73
 دستگاه کانکس VIP
بلوار امیر کبیر ‏- خیابان فرزدقی 11778/6 000‏‏/000‏‏/480 در صورت رضایت موجر قرارداد تا سه سال قابل تمدید می باشد.
 
 
 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 38308596تماس حاصل فرمائید .
 

منبع : منطقه چهار
تعداد بازدیدها : ۸۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است