اجرای عملیات بهسازی فضای سبز بلوار های منطقه

نوبت اول آگهی     19‏/10‏/97     
نوبت دوم آگهی   20‏/10‏/97
شهرداری منطقه چهار شیراز در نظر دارد اجرای عملیات بهسازی فضای سبز بلوار های امیر کبیر ، عدالت ، باهنر ، پاسارگاد ، صلح ، فتح المبین ، سرباز و سطح منطقه (مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه) را با برآورد اولیه 883‏‏‏/501‏‏‏/256‏‏‏/2 ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس ابتدای بلوار امیرکبیر شهرداری منطقه چهار امورمالی – واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 38308596 آماده پاسخ گویی می‌باشد.

          ◄   مدت انجام کار 12 ماه

 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000‏‏‏/000‏‏‏/113ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 700813422014 بانک شهر شعبه امیرکبیر بنام شهرداری منطقه چهار
 • بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده در موعد مقرر تسلیم دبیرخانه منطقه چهار شهرداری شیراز گردد.
 • شرکت می بایست دارای یکسال سابقه مرتبط در زمینه احداث و یا حفظ و نگهداری فضای سبز باشد.
 • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی اخذ می گردد.
 • آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت 14روز دوشنبه مورخ  01‏‏‏/11‏‏‏/97 می باشد.
 • زمان تشکیل کمیسیون گشایش پاکت ها ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 02‏‏/11‏‏/1397 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلد برین می باشد.
 • حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهنده قیمت در کمیسیون مناقصه مجاز است.
 • به این معامله پیش پرداخت تعلق نمیگیرد.
 • پرداخت مبلغ پیمان به صورت 100% تهاتر با زمین و یا املاک معوض به همراه عوارض (مجوز ساخت) می باشد.
 • مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
 • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد.
 • شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
                                                                                                روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

منبع : منطقه چهار
تعداد بازدیدها : ۱۲۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است