آگهی تجدید مناقصه عمومی

به  نا م خدا

نوبت اول  97/10/20
نوبت دوم  97/10/22
 
شهرداری منطقه 8 (تاریخی) شیراز در نظر دارد عملیات کفسازی، مرمت و جداره سازی سرای مشیر و خیابان لطفعلی خان زند را با برآورد اولیه 1/880/060/874 ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای حداقل رتبه حقیقی و یا حقوقی در رشته های ساختمان و ابنیه یا حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز، بلوار زینبیه، ابتدای خیابان آستانه، دبیرخانه شهرداری منطقه 8 (تاریخی) مراجعه نمایند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 37399075 و 37362023 آماده پاسخ گویی می‌باشد.

مدت انجام کار 3 ماه

-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 100/000/000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 700794461858 بانک شهر شعبه بین الحرمین بنام شهرداری منطقه 8 (تاریخی)
-  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-  در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ
می گردد.
-  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/11/02 می باشد.
-  تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/11/02 می باشد.
-  مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
-  بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد.
-  جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر صلاحیت رتبه بندی مربوطه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی است.
-  شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
 
                                                                                                                    اداره کل ارتباطات و امور  بین الملل شهرداری شیراز

 


منبع : منطقه هشت
تعداد بازدیدها : ۱۴۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است