انتقال و طرد اتباع خارجی غیرمجاز از اردوگاه مراقبتی شیراز به مقصد مرزهای شرقی کشور

به  نا م خدا

 
 
  Description: DIVIDER1
 

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول:      19 / 10  /97
نوبت دوم:     20  / 10  /97
 
شهرداری شیراز در نظر دارد  انتقال و طرد اتباع خارجی غیرمجاز  از اردوگاه مراقبتی شیراز به مقصد مرزهای شرقی کشور
( استانهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان) را با برآورد اولیه 17،100،000،000 ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های مسافربری دارای مجوز معتبر از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس:  میدان دانشجو، ابتدای بلوار چمران، ساختمان معاونت مالی و اقتصادی ، دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 36261581 داخلی 311 آماده پاسخ گویی می‌باشد.

مدت انجام کار       12     ماه از تاریخ انعقاد قرارداد 

 1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 855/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 700791888145 بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری
 2. برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 3. در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
 4. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت 14:15  روز دو شنبه  مورخ  97/11/1  می باشد.
 5. تاریخ بازگشایی پاکات  ساعت  15  روز  سه شنبه مورخ 97/11/2  می باشد.
 6. جهت اخذ اسناد مناقصه، شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده و ارائه رسید واریز مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 2710 بانک شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز به آدرس شیراز ابتدای بلوار چمران-  ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری - دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند.
 7. مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
 8. بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد.
 9. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 10. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 11. آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://portal.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 
 
                                                                                                                                

منبع : معاونت مالی و اقتصادی
تعداد بازدیدها : ۶۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است