استـعلام بهاء سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید بنر اقدام نماید. لذا خواهشمند است آخرین قیمت پیشنهادی خود را ظرف هفت روز اعلام تا درصورت صرفه و صلاح شهرداری برابر مقررات اقدام گردد.

 
 
 
 
شهرداری شیراز
 
آورنده استعلام: .......................
استـعلام بهاء
 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید بنر اقدام نماید. لذا خواهشمند است آخرین قیمت پیشنهادی خود را ظرف هفت روز اعلام تا درصورت صرفه و صلاح شهرداری برابر مقررات اقدام گردد.
1- برآورد اولیه به مبلغ:   000/000/040/2 (دو میلیارد و چهل میلیون ریال)
2- مدت انجام تعهد 1 ماه می باشد.
3- ردیف اعتباری 20504 می باشد.
ردیف مشخصات   متراژ مبلغ
( ریال )
 
جمع کل
(ریال)
پیشنهاد مشاور
1 بنر عرض 1 هشت انس GLP 8 رول      
2 بنر عرض 2 هشت انس GLP 8 رول      
3 بنر عرض 5/2 هشت انس GLP 8 رول      
4 بنر عرض 80/2 هشت انس GLP 70 رول      
5 بنر عرض 3 هشت انس GLP 40 رول      
6 چسب بنر 70 گرمی 400 عدد      
7 رنگ آبی زرد و قرمز نورا 150 لیتر      
  جمع کل    
 
 
مهر و امضاء پیمانکار:
 
 
           
 
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
ابراهیم گشتاسبی راد 
 
رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع سازمان
امیر عوض پور
     
سیدعلیرضا دیهیمی
رئیس اداره ارتباطات سازمان
 
 
 
 
 
 

توضیحات:
1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2- درخواست های مخدوش و قلم خوردگی و خارج از فرم استعلام بهاء باطل می باشد.
3-پرداخت کسور قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
4- محل تحویل کار مرکز چاپخانه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز می باشد.
5- ارائه شماره کد ملی یا کد اقتصادی و شماره تلفن در پشت پاکت الزامی است .
6-کلیه پاکتهای مربوطه  می بایست توسط مجری ممهور و سپس پلمپ گردد.
7- هزینه حمل بعهده پیمانکار می باشد.
 

منبع : سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
تعداد بازدیدها : ۸۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است