جهت نصب و بهره برداری از یک دستگاه بازی ترامپولین از طریق مزایده عمومی ( حراج حضوری ) و بدون اخذ سرقفلی

 
بسمه تعالی
 
اسناد و شرایط مزایده عمومی ( حراج حضوری )  لوازم شهر بازی :
 
شهرداری منطقه نه در نظر دارد  بهره برداری از مکان واقع در شهرک والفجر – میدان والفجر – بوستان والفجر  جهت نصب و بهره برداری از یک دستگاه بازی ترامپولین از طریق مزایده عمومی ( حراج حضوری ) و بدون اخذ سرقفلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 
1 - موضوع مزایده:
بهره برداری از یک دستگاه ترامپولین  به متراژ  150متر مربع ( درصورت لزوم جهت اخذ گواهی استاندارد تغییر مساحت با نظر اداره استاندارد و توسط دستگاه نظارت امکان پذیر می باشد) که کروکی آن پیوست می باشد.
2- مبلغ پایه بهره برداری :
تبصره: در قرارداد هایی که مدت قرارداد بیشتر از یکسال می باشد، به ازای سال دوم قراداد 20% به مبلغ اجاره سال قبل اضافه خواهد شد.
3- مدت بهره برداری :
3-1-مدت بهره برداری 2 سال کامل شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
تبصره : برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت  یک هفته  از شروع قرارداد طی صورتجلسه ای  با  ذکر مساحت ،موقعیت زمین ،جهات اربعه ، مستحدثات ، وضعیت و شرایط تاسیسات موجود و...  نسبت به تحویل مکان از منطقه یا سازمان مربوطه اقدام نماید .
3-2- مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به برنده مزایده به عنوان زمان آماده سازی ، نصب، اخذ استاندارد و تبلیغات و بازار یابی فرصت داده می شود و بهره برداری و شروع زمان قرارداد از تاریخ مذکور لحاظ میگردد لازم به ذکر است دو ماه زمان تنفس از تاریخ ابلاغ برنده مزایده لحاظ میگردد نه تاریخ قرارداد و این مدت یکبار و برای کل مدت قرارداد لحاظ می گردد.
3-3- لازم است پیشنهاد دهنده شرایط و زمان تحویل زمین ، مدت زمان لازم جهت استقرار دستگاه ، اخذ مجوز ، خواب دستگاهها و یا اخذ  گواهی استاندارد و غیره را  در برآورد و ارائه قیمت پیشنهادی مد نظر قرار داده و به تعهدات مالی خود براساس ماده 14 اسناد مزایده عمل نماید .
 4-کارفرما : شهرداری شیراز
5- دستگاه نظارت :
  نظارت بر انجام صحیح قرارداد بر عهده حوزه معاونت اجرایی شهرداری منطقه نه می باشد.
6- مبلغ تضمین شرکت در مزایده (به نسبت مدت قرارداد ) :
پیشنهاد دهنده می بایست به میزان 50/000/000ریال بابت تضمین شرکت در مزایده به یکی از صورت های مشروحه زیر در در زمان تشکیل کمیسیون حراج تسلیم نماید:  
 
 
 
 
الف چک تضمینی بانکی در وجه  شهرداری منطقه نه             ب فیش واریز نقدی  به حساب سپرده 700792835236  نزد بانک شهر در وجه  شهرداری منطقه نه  شیراز
تبصره : شرکت کنندگان میبایست برروی فیش واریز نقدی یا چک تضمینی حتما قید کنند که واریز جهت شرکت در مزایده حراج کدام دستگاه بازی می باشد.
7- زمان و نشانی محل توزیع اسناد مزایده:
 اسناد مزایده در ساعت های اداری در اداره قراردادهای شهرداری منطقه نه به آدرس شهرک فرازنگان – انتهای بلوار فرزانگاه – نبش چهارراه – ساختمان شهرداری منطقه نه  توزیع می گردد. 
8- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :
شرکت کنندگان در مزایده می بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این مزایده و تکمیل، با دردست داشتن کارت شناسایی در زمان تشکیل کمیسیون حراج در محل ساختمان شهرداری منطقه نه حاضر شوند.
    
9- زمان و محل برگزاری کمیسیون حراج  :
محل برگزاری کمیسیون مزایده حراج حضوری  در شهرداری منطقه نه  به نشانی شهرک فرازنگان – انتهای بلوار فرزانگاه – نبش چهارراه  و تاریخ تشکیل آن ساعت 12 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/11/18باشد.
10- مدارک و شرایط مورد نیاز شرکت کنندگان در مزایده :
10-1 -ارائه تصویر اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت و صاحبان امضای مجاز الزامی
 می باشد. (اشخاص حقوقی)
10-2- ارائه تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه یا کارت ملی) به همراه کارت پایان خدمت جهت آقایان (اشخاص حقیقی).
10-3 -کلیه اسناد و مدارک مزایده حاضر می بایست ممهور به مهر و امضای اشخاص حقوقی و امضا و اثر انگشت اشخاص حقیقی باشد.
11- سایر شرایط مزایده :
11-1- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است که در این صورت، سپرده ها مسترد می گردد.
11-2- در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد هر یک از شرکت کنندگان، قبولی پیشنهاد کتباً از طرف شهرداری به برنده قیمت، ابلاغ خواهد شد.  
11-3- هزینه هایی که هر متقاضی در این مزایده متحمل می گردد به عهده خود متقاضی بوده و شهرداری در این خصوص تعهدی نخواهد داشت .
11-4-  هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
11-5- تضمین شرکت در مزایده کلیه پیشنهاد دهندگان به استثنای نفر اول  بلافاصله پس از تعیین برنده مزایده مسترد خواهد شد.
11-6 -چنانچه اسناد و مدارک مزایده ناقص و یا بدون تضمین کامل شرکت در مزایده باشد، پیشنهاد قیمت مردود اعلام خواهد شد.
 
 
 
11-7-رویت محل موضوع مزایده و مطلع شدن از کم و کیف آن (ازجمله مساحت و جهات اربعه و غیره ) قبل از شرکت در مزایده توسط متقاضی الزامی و ارائه پیشنهاد بمنزله علم وآگاهی کامل از شرایط مزایده بوده و برنده مزایده در  آینده نمیتواند در این خصوص اظهار به جهل نماید .
11-8 -چنانچه برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از ابلاغ قبولی پیشنهاد، حاضر به ارائه سپرده حسن اجرای تعهدات یا انعقاد قرارداد نگردد، تضمین شرکت در مزایده وی حسب مورد به نفع شهرداری ضبط و وصول خواهد شد. لذا تضمین شرکت در مزایده نفر اول، پس از امضای قرارداد فی ما بین و تحویل اسناد قرارداد عودت خواهد شد.
12 -استاندارد سازی دستگاهها :
با توجه به قوانین مرتبط با استاندارد اجباری دستگاه های شهر بازی، ضوابط و مقررات مربوطه از طرف اداره استاندارد تعیین و کنترل می گردد که  برنده مزایده موظف به رعایت موازین استاندارد از جمله موارد زیر می باشد:
12-1-برنده مزایده بایستی گواهی استاندارد ساخت، نصب و بهره برداری دستگاه های موضوع مزایده را به صورت مجزا و جداگانه با شرایطی که اداره استاندارد اعلام و کنترل می نماید، دارا باشند.
12-2- بهره برداری از دستگاه، زمانی امکان پذیر است که گواهی بهره برداری از طرف اداره استاندارد صادر و توسط برنده مزایده به شهرداری ارائه شده باشد لذا بهره برداری صرفا با رعایت کلیه ضوابط و مقررات اداره استاندارد میسر خواهد بود.
12-3- با توجه به ضوابط و مقررات استاندارد،  برنده مزایده موظف است نسبت به آموزش اپراتور ها و کارشناس فنی خود (در صورت نیاز) بر اساس نظر استاندارد اقدام نماید.
12-4– مدت زمان اخذ یا تمدید هرگونه گواهی استاندارد در سال دوم قرارداد یا در طول مدت قانونی قرارداد، جزء مدت زمان قرارداد می باشد.
12-5 -اخذ گواهی تایید ایمنی محیطی از سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز قبل از بهره برداری توسط برنده مزایده الزامی است.
12-6- برنده مزایده تا زمان اخذ گواهی استاندارد حق بهره برداری از موضوع مزایده را نداشته و چنانچه حین بهره برداری ، بنا به هر دلیل ممکن گواهی و یا مجوز استاندارد ابطال گردد، برنده مزایده می بایست ضمن توقف بهره برداری نسبت به پیگیری و اخذ گواهی و مجوز مربوطه اقدام و از هر گونه بهره برداری از دستگاه اجتناب نماید .
13- شرایط قرارداد :
اهم شرایط قرارداد (پس از انتخاب بهره بردار و طی مراحل آن جهت عقد قرارداد ) عبارت است از:
13-1-ارائه نمونه امضای محضری جهت اشخاص صاحب امضاء مجاز (اشخاص حقیقی و حقوقی )جهت انعقاد قرارداد الزامی است.
13-2-موضوع قرارداد صرفاً جهت استفاده و بهره برداری با کاربری تعیین شده در موضوع قرارداد می باشد. ضمناً تنها مرجع تایید نوع دستگاه و تطابق آن با دستگاه موضوع قرارداد، شهرداری و در صورت لزوم با هماهنگی اداره استاندارد خواهد بود.
 
 
 
13-3- چنانچه در طول دوره بهره برداری به دلیل اجرای طرح های عمرانی و یا به هر دلیل دیگر که مورد تایید دستگاه نظارت و معاونت خدمات شهری باشد، امکان بهره برداری از موضوع مزایده فراهم نگردد قرارداد خاتمه یافته قلمداد میگردد، موضوع قرارداد جمع آوری گشته و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی را نداشته و همچنین جابجایی موقعیت دستگاه امکان پذیر نمی باشد. در این صورت مراتب توسط دستگاه نظارت صورتجلسه و مدت زمان عدم بهره برداری به تناسب از مبلغ حق بهره برداری کسر خواهد شد.
13-4- بر اساس مصوبه شماره  93/3991/ص مورخ 93/08/07و مصوبه اصلاحی شماره 97/1794/ص مورخ 97/05/09شورای اسلامی شهر شیراز ، پرداخت عوارض شغلی ارائه دهندگان خدمات شهر بازی و تفریحی در پارک ها، اماکن عمومی و بخش های عمومی، بر عهده بهره بردار می باشد.
  13-5- در صورتی که بهره بردار مساحتی بیش از متراژ و یا خارج از جهات اربعه تعیین شده در قرارداد را اشغال نماید،  بهره بردار به شهرداری اذن میدهد رأسا نسبت به اصلاح موضوع اقدام و بهره بردارحق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط
می نماید .
13-6- بهره بردار ملزم به رعایت کلیه بخشنامه ها و دستور­العمل های ابلاغی مربوطه از طرف شهرداری­ یا سایر ادارات دولتی می باشد.
13-7- در صورت برنده شدن، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از طرف بهره بردار الزامی است و در صورت عدم ارائه گواهی مذکور، سپرده شرکت در مزایده ایشان ضبط و مزایده تجدید می گردد.
تبصره : با امضاء این اسناد بهره بردار تعهد مینماید که در صورت عدم ارائه گواهی سوء پیشینه شهرداری راساً میتواند نسبت به ضبط سپرده شرکت در مزایده ایشان اقدام نماید .
13-8- پرداخت کلیه هزینه های مربوط به پرسنل، بیمه، مالیات بردرآمد، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شغلی ارائه دهندگان خدمات شهر بازی و تفریحی در پارک ها، اماکن عمومی و بخش های عمومی، عوارض دولتی دیگر و همچنین سایر      هزینه های مرتبط با موضوع حق بهره برداری در طول مدت قرارداد به عهده بهره بردارخواهد بود.
13-9-شهرداری در طول اجرای موضوع قرارداد، هیچ گونه امکاناتی اعم از مالی و غیر مالی در اختیار بهره بردار قرار نخواهد داد وکلیه هزینه های طراحی و ساخت و غیره در طول قرارداد بهره برداری به عهده بهره بردارخواهد بود.
13-10- اخذ کلیه مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط از جمله اداره استاندارد و غیره به عهده بهره بردار بوده و قبل از اخذ مجوزهای لازم علی الخصوص اداره استاندارد، شروع بهره برداری امکان پذیر نخواهد بود. چنانچه بهره بردار حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد موفق به اخذ مجوزهای فوق الذکر نگردد، پس از اخطار کتبی شهرداری به بهره بردار ، چناچه در موعد مقرر در ابلاغ نتواند  اقدام نماید، قرارداد منقعده فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و اجاره  سه ماه آخر قرارداد موضوع بند (14-1) اسناد مزایده، به نفع شهرداری ضبط و بهره بردار تا تاریخ فسخ قرارداد ملزم به پرداخت حق بهره برداری خواهد بود.
 
 
 
13-11- چنانچه بهره بردار بدون اخذ مجوزهای لازم  یا تمدید مجوز ها اعم از استاندارد و غیره نسبت به بهره برداری از موضوع قرارداد اقدام نماید، شهرداری نسبت به جلوگیری از ادامه  فعالیت بهره بردار، فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام
تعهدات و اجاره سه ماه آخر قرارداد موضوع بند (14-1) اسناد مزایده اقدام و بهره بردار در این خصوص حق هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.
13-12-کلیه هزینه های مربوط به آماده سازی، خرید انشعابات آب، برق و گاز و ... و همچنین تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و هزینه آن به عهده بهره بردار می باشد.
13-13- هزینه برق مصرفی و نورپردازی در طول مدت قرارداد به عهده بهره بردار بوده که شهرداری بنا به درخواست بهره بردار ، در صورت صلاحدید ، همکاری لازم را جهت مکاتبه با دستگاه مربوطه بدون صرف هزینه از طرف شهرداری به عمل خواهد آورد.
13-14-درصورت تخلف بهره بردار از مفاد قرارداد، شهرداری مراتب را کتباً برای رفع تخلف به وی ابلاغ می نماید و بهره بردار مکلف است حداکثر ظرف مدت تعیین شده در ابلاغ، ضمن رفع تخلف مراتب را کتباً به شهرداری اعلام نماید. در غیر اینصورت شهرداری می تواند ضمن فسخ قرارداد و جمع آوری موضوع مزایده، کلیه خسارت های احتمالی و عوارض شغلی ارائه دهندگان خدمات شهر بازی و تفریحی در پارک ها، اماکن عمومی و بخش های عمومی و حقوق متعلقه را مطابق با مفاد قرارداد اخذ و نسبت به ضبط سپرده حسن انجام تعهدات و اجاره سه  ماه آخر قرارداد موضوع بند (14-1) اسناد مزایده اقدام که بهره بردار حق هرگونه شکایت و اعتراض در مراجع قضایی را از خود سلب و ساقط می نماید.
13-15- در پایان مدت قرارداد، بهره بردار مکلف به اعاده وضع به حالت اولیه و جمع آوری کلیه سازه ها، وسایل، مستحدثات و سایر ابزار و ادواتی که در محل مستقر نموده می باشد. بدیهی است در غیر این صورت بهره بردار به شهرداری اذن و اجازه داده است تا راساً نسبت به جمع آوری تجهیزات و مستحدثات اقدام و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .
13-16- بهره بردار می بایست در صورت برنده شدن معادل10%  مبلغ کل اجاره بهاء قرارداد ( که بر مبنای مجموع اجاره دو سال محاسبه می گردد) را جهت سپرده حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد ارائه نماید که در پایان قرارداد در صورت عدم بدهی بابت حق بهره برداری، عوارض شغلی ارائه دهندگان خدمات شهر بازی و تفریحی در پارک ها، اماکن عمومی و بخش های عمومی و همچنین سایر هزینه های متعلقه به قرارداد که بر عهده مستاجر می باشد، مبلغ مذکور مسترد خواهد شد.
13-17- عدم انتفاع طرف قرارداد در مدت بهره برداری از موضوع قرارداد حاضر، تأثیری در انجام تعهدات مالی یا غیر مالی وی در قبال شهرداری نخواهد داشت و تعهدات مالی، چک ها در سررسید خود وصول خواهد شد.
13-18- مسؤولیت و حراست مورد اجاره در طول مدت بهره برداری به عهده بهره بردار می باشد.
13-19- قرارداد مربوط به این مزایده به استناد مواد 10 و 190 قانون مدنی، قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان که مشمول قوانین مربوط به مالک و بهره بردار مصوب 2/4/89 و سایر مقررات مربوطه، منعقد می گردد و موضوع آن مشمول سرقفلی نمی گردد.
 
 
 
13-20- تهیه و هزینه کلیه وسایل، لوازم و ابزارآلات کار و همچنین در صورت لزوم تعمیرات، دکوراسیون، تزئینات، جوشکاری، رنگ آمیزی و از این قبیل موارد به عهده  بهره بردار بوده که در صورت ضرورت می بایستی با هماهنگی واحد نظارت به انجام برسد.
13-21-رعایت شئونات و حجاب اسلامی مناسب در محیط کار توسط بهره بردار و پرسنل وی الزامی است.
13-22-در صورت ایجاد آلودگی صوتی و پخش موسیقی غیر مجاز توسط بهره بردار ،شهرداری راساً میتواند نسبت به رفع آلودگی و جلوگیری از موارد غیر مجاز اقدام نماید.
13-23-در صورت انقضای مدت ، فسخ یا خاتمه قرار داد طبق هر یک از موارد مندرج در قرارداد، بهره بردار مکلف است بلافاصله پس از ابلاغ شهرداری نسبت به تخلیه محل و قلع و قمع مستحدثات فلزی و غیره اقدام نماید. در غیر اینصورت شهرداری ، از طرف بهره بردار وکالت خواهد داشت که راساً نسبت به تخلیه ملک اقدام و هزینه مربوطه را به علاوه 15درصد، از وی یا از محل سپرده ایشان برداشت نماید.
13-24- بهره بردار موظف است نسبت به بیمه مورد قرارداد از بدو تا انتهای قرارداد اقدام و یک نسخه از آن را تحویل شهرداری نماید. بدیهی است کلیه مسؤولیت های ناشی از وقوع هرگونه حادثه احتمالی به عهده بهره بردار می باشد.
13-25- مدت زمانی که به دلیل قصور و تخلف  بهره بردار ، شهرداری از فعالیت ایشان جلوگیری نماید، جزء مدت قرارداد محسوب شده و بهره بردار موظف به پرداخت حق بهره برداری مدت مذکور می باشد. همچنین به ازای زمان مذکور، مدت قرارداد به هیچ عنوان قابل افزایش نخواهد بود .
13- 26- بهره بردار جهت تبلیغات دستگاههای شهر بازی خود می بایست  ضمن هماهنگی با شهرداری و اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح اقدام نماید.
13-27 -کلیه وسایل و ابزارآلات و دستگاه های موضوع قرارداد بایستی از زیبایی، آراستگی ،پاکیزگی و استحکام لازم برخوردار بوده و بهره بردار موظف است با نظر شهرداری اقدام لازم را معمول دارد.
13- 28- بهره بردار بدون هماهنگی و اخذ مجوز از شهرداری اجازه دستکاری تاسیسات موجود در پارک ها (از جمله جعبه های برق و غیره) را نداشته و در صورت بروز خسارت، کلیه هزینه ها به علاوه 15 در صد از بهره بردار اخذ خواهد شد.
13-29- بهره بردار ، حق انتقال و یا واگذاری موضوع قرارداد به غیر را به هر نحو ممکن نداشته و در صورت تخلف  شهرداری می تواند ضمن فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام تعهدات و اجاره سه ماه آخر قرارداد موضوع بند (14-1) اسناد مزایده، بدون هیچ گونه اقدام قانونی و یا مراجعه به مراجع قضایی، نسبت به جلوگیری از بهره برداری و جمع آوری دستگاهها اقدام نماید .در این صورت کلیه خسارت های وارده بر عهده بهره بردار بوده و  حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید .
13-30 - بهره بردار موظف است پیش از استقرار دستگاه جهت کنترل، نوع و مشخصات دستگاه با موارد اعلام شده در قرارداد را به اطلاع شهرداری رسانده و تائیده آن را اخذ نماید.
 
 
 
13-31-مدت زمان نصب دستگاه و سایر موارد مورد نیاز جهت راه اندازی از هر قبیل (دوره استاندارد سازی و...) جزء لاینفک مدت زمان قرارداد محسوب شده که متقاضی می بایست با لحاظ نمودن این موارد نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نماید . لذا بهره بردار موظف به پرداخت تعهدات مالی و انجام سایر موارد قرارداد از ابتدا تا انتها خواهد بود .
13-32- با توجه به اینکه مدت قرارداد دو سال می باشد چنانچه در هر مقطعی قبل از اتمام قرارداد بهره بردار قصد انصراف از ادامه فعالیت راداشته باشدسپرده حسن اجرای تعهدات و اجراه سه ماهه آخر قرارداد به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.همچنین در صورت عدم رضایت کارفرما از نحوه فعالیت بهره بردار یا عوامل ایشان در صورت عدم رفع ایرادات در مهلت قانونی که در اخطار کتبی کارفرما ابلاغ گردیده است .کارفرما این اختیار رادارد که نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد ، ضبط سپرده
حسن انجام تعهدات و اجاره سه ماه آخر قرارداد موضوع بند (14-1) اسناد مزایده، اقدام و مستاجر حق هر گونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.
14- نحوه پرداخت حق بهره برداری و عوارض شغلی ارائه دهندگان خدمات شهر بازی و تفریحی:
14-1- بهره بردار می بایست  اجاره بهاء سه ماهه آخر قرارداد را حداکثر ظرف مدت  5 روز کاری پس از ابلاغ برنده مزایده  به صورت نقدی واریز و رسید آن را ارائه نماید در غیر این صورت شهرداری میتواند ضمن ابلاغ فسخ قرارداد به  بهره بردار ، نسبت به ضبط سپرده حسن انجام تعهدات ایشان اقدام نماید.
14-2-ما بقی مبلغ قرارداد ، طی 7 فقره چک با فاصله 3 ماهه در اختیار شهرداری قرار دهد، به گونه ای که  مبلغ کل قرارداد می بایست 3ماه قبل از تاریخ اتمام قرارداد از سوی بهره بردار به شهرداری پرداخت شده باشد. (بر این اساس تاریخ وصول آخرین چک ، 3 ماه قبل از اتمام قرارداد می باشد)
14-3-بهره بردار می بایست جهت پرداخت عوارض شغلی ارائه دهندگان خدمات شهر بازی و تفریحی در پارک ها ،اماکن عمومی و بخش های عمومی موضوع مصوبه 93/3991/ص مورخ 93/08/07و مصوبه اصلاحی شماره 97/1794/ص مورخ 97/05/09شورای اسلامی شهر شیراز،  به ازای هر سال از قرارداد دو فقره چک به تاریخ شش ماهه اول و شش ماهه دوم قرارداد تحویل اداره تشخیص و وصول درآمد نماید.
14-4- درصورت عدم پرداخت مبلغ هر یک از چک های موضوع مواد 14-2و 14-3 در موعد سررسید، شهرداری پس از ابلاغ به بهره بردار و در صورت عدم اقدام و پیگیری از جانب وی ، از محل ضمانت حسن اجرای تعهدات وصول می نماید. (بدیهی است بهره بردار موظف است حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به تکمیل معادل مبلغ کسر شده در ضمانت حسن انجام تعهدات  اقدام نماید به طوری که مبلغ سپرده  به قوت خود باقی باشد. در غیر این صورت شهرداری حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهد داشت) و برای بار دوم شهرداری مختار است ضمن ضبط سپرده حسن اجرای تعهدات و اجاره دو  ماه آخر قرارداد موضوع بند (14-1) اسناد مزایده،  قرارداد را فسخ و از ادامه  بهره برداری موضوع قرارداد جلوگیری و مستحدثات را جمع آوری نماید و طرف قرارداد حق هرگونه ادعایی را از خود سلب خواهد نمود.
 
 
 
14-5– کلیه چک های اجاره و عوارض که توسط بهره بردار ارائه میگردد بایستی «چک صیاد »و مربوط به شخص ایشان باشد.
 14-6- در متن کلیه چک ها فقط عبارت (در وجه شهرداری شیراز) قید شده و از تحریر هر گونه مطلب دیگر (بابت قسط، بابت قرارداد و غیره) خودداری به عمل آید.
14- 7- ارائه آدرس دقیق و کامل همراه با کد پستی منزل و محل کار ،کد ملی و همچنین شماره تلفن ثابت و همراه بهره بردار و صاحب چک الزامی است.
ماده 15- ممنوعیت های قانونی :
15-1- بهره بردار ضمن امضای این قرارداد اقرار و اعتراف نمود مشمول ممنوعیت پیش بینی شده در ماده 7  مصوبه شماره 73277/30374هـ مورخ 83/12/22هیأت وزیران موضوع آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی
نمی باشد و در صورت ارتکاب یکی از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 آئین نامه فوق، به مدت پنج سال از عقد قرارداد با شهرداری محروم خواهد شد. 
15-2 -بهره بردار متعهد می شود که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه 22 دیماه 1337 و اصلاحیه های بعدی آن نبوده و در صورت اثبات خلاف آن مسؤولیت کلیه عواقب آن به عهده بهره بردار خواهد بود. همچنین متعهد می گردد چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوطه را ضبط نماید، بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز به تشخیص خود از اموال بهره بردار وصول نماید.
15-3- بهره بردار، حق واگذاری یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.
15-4- بهره بردار اقرار می نماید که مشمول تبصره یک ماده 82 مکرر سه قانون شوراها مصوب 1375 نمی باشد.
16- شرایط فسخ قرارداد :
16-1- در صورت بروز هر یک از  موارد مندرج در ماده 17.
16-2- عدم رعایت شرایط مربوط به پرداخت حق بهره برداری و عوارض شغلی ارائه دهندگان خدمات شهر بازی و تفریحی  از سوی بهره بردار.
16-3-در صورت عدم رعایت هر یک از تعهدات مندرج در شرایط اسناد مزایده و قرارداد از سوی بهره بردار.
تبصره : حق فسخ در موارد چندگانه فوق پس از اخطار کتبی از سوی شهرداری قابل اجرا است.
 
 
 
 
 
17- حل اختلاف :
17-1 اختلافات ناشی از این قرارداد، در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری مورد رسیدگی قرارگرفته و حکم صادره برای طرفین لازم الاجراست.
 
 
      نام وامضاء دستگاه مزایده گزار                                                 نام ونام خانوادگی وامضاء مجاز تعهد آور
         شهرداری  منطقه نه شیراز                                                                          مهر پیشنهاد دهنده
                        امضاء                                                                                                    امضاء
 

منبع : منطقه نه
تعداد بازدیدها : ۷۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است