آگهـی مزایده عمومی

به نام خدا
 
نوبت اول :  97/11/23
نوبت دوم : 97/11/24
شهرداری منطقه 8 (تاریخی) در نظر دارد نسبت به واگذاری موازی حدوداً 1000 متر مربع از فضای  پارک آموزش و پرورش متعلق به شهرداری شیراز را جهت اجاره ی تعداد 15 غرفه ( 14 غرفه به مساحت 30 مترمربع جهت صنایع دستی و یک غرفه به مساحت 60 متر مربع جهت گالری هنری)به صورت یکجا به مدت 8 سال و به مبلغ کلی 28/002/710/931   ریال از تاریخ انعقاد قرارداد بدون اخذ سرقفلی از طریق مزایده عمومی طبق قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها ، میادین و … و ماده 10 قانون مدنی 1389/4/2 مصوب واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه افراد ، مؤسسات ، شرکتهای متقاضی دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات مزایده عمومی به امور مالی منطقه واقع در دروازه قصابخانه شهرداری منطقه8 مراجعه نمایند .
1-  شرکت کنندگان بابت سپرده شرکت در مزایده عمومی  می بایست مبلغ 1/400/135/547 ریال طی یک فقره فیش نقدی به حساب 700794461858 بانک شهر شعبه بین الحرمین. (صرفاً بنام شرکت کننده) واریز یا ضمانت نامه معتبر بانکی شرکت در مزایده ارائه نمایند . لازم به ذکر است آخرین مهلت واریز  فیش نقدی یا ارائه سپرده به طرق فوق تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/04  می باشد.
2- شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده عمومی از محل فوق بازدید و با اطلاعات کافی پیشنهادات کتبی قیمت خود را ارائه نمایند. بدیهی است هرگونه ادعا و اعتراض با توجه به بازدیدهای به عمل آمده ، از طرف شهرداری قابل قبول نمی باشد.
3- تاریخ مزایده عمومی  روز شنبه 97/12/04 ساعت 15 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری واقع در ابتدای پارک خلدبرین  می باشد
4- برنده مزایده ملزم به رعایت قوانین و مقررات سازمان های صنفی کشور می باشد.
5- برنده مزایده حق واگذاری کلیات محل فوق الذکر به غیر را ندارد.
6 – پرداخت هزینه های آب و برق و دیگر هزینه های جاری به عهده برنده مزایده عمومی می باشد .
7 – هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده عمومی خواهد بود.
8- برنده مزایده می بایست اجاره 3 ماه آخر را در زمان عقد قرارداد طی یک فیش واریز نقدی و مابقی مال الاجاره را طی 31 فقره چک به شهرداری ارائه نماید.
9 – کلیه هزینه های احداث ، آماده سازی ، محوطه سازی ، تجهیز و راه اندازی ، تکمیل و سایر هزینه های جاری به عهده برنده مزایده می باشد.
10- برنده مزایده عمومی می بایست تمام اقدامات لازم درخصوص تحویل و راه اندازی فضای مذکور را با هماهنگی و تأیید شهرداری منطقه 8 ( تاریخی )  انجام نماید.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37399075 امور مالی منطقه تاریخی فرهنگی تماس حاصل فرمائید.
 
 
        روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۲۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است