آگهـی حراج حضوری

به نام خدا
 
 
نوبت اول :  97/11/23
نوبت دوم : 97/11/24
شهرداری منطقه 8 (تاریخی) در نظر دارد  نسبت به واگذاری 60 متر مربع از فضای کناری خیابان 9 دی متعلق به شهرداری شیراز را جهت اجاره ی غرفه گل و گیاه به مدت یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد بدون اخذ سرقفلی از طریق مزایده حراج حضوری طبق قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها ، میادین و … و ماده 10 قانون مدنی 1389/4/2 مصوب واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه افراد ، مؤسسات ، شرکتهای متقاضی دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات مزایده حراج حضوری به امور مالی منطقه واقع در دروازه قصابخانه شهرداری منطقه8 مراجعه نمایند .
1-  شرکت کنندگان بابت سپرده شرکت در مزایده حراج حضوری می بایست مبلغ 15/000/000 طی یک فقره فیش نقدی به حساب 700794461858 بانک شهر شعبه بین الحرمین. (صرفاً بنام شرکت کننده) واریز یا ضمانت نامه معتبر بانکی شرکت در مزایده و یا چک تضمین شده بانکی بنام شهرداری منطقه تاریخی ارائه نمایند . لازم به ذکر است آخرین مهلت واریز  فیش نقدی یا ارائه سپرده و چک تضمین به طرق فوق تا قبل از برگزاری جلسه حراج (ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 97/12/4) می باشد.
2- شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده حراج حضوری از محل فوق بازدید و با اطلاعات کافی پیشنهادات کتبی قیمت خود را ارائه نمایند. بدیهی است هرگونه ادعا و اعتراض با توجه به بازدیدهای به عمل آمده ، از طرف شهرداری قابل قبول نمی باشد.
3- تاریخ مزایده روز شنبه 97/12/04 ساعت 11 در محل شهرداری منطقه 8 (تاریخی) می باشد.
4- برنده مزایده ملزم به رعایت قوانین و مقررات سازمان های صنفی کشور می باشد.
5- برنده مزایده حق واگذاری کلیات محل فوق الذکر به غیر را ندارد.
6 – پرداخت هزینه های آب و برق و دیگر هزینه های جاری به عهده برنده مزایده حراج حضوری می باشد .
7 – هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود.
8- برنده مزایده می بایست اجاره 3 ماه آخر را در زمان عقد قرارداد طی یک فیش واریز نقدی و مابقی مال الاجاره را طی 3 فقره چک به شهرداری ارائه نماید.
9 – کلیه هزینه های احداث ، آماده سازی ، محوطه سازی ، تجهیز و راه اندازی ، تکمیل و سایر هزینه های جاری به عهده برنده مزایده می باشد.
10- برنده مزایده می بایست تمام اقدامات لازم درخصوص تحویل و راه اندازی فضای مذکور را با هماهنگی و تأیید شهرداری منطقه   8( تاریخی )  انجام نماید.
11- سپرده برنده مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود. ضبط خواهد شد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37399075 امور مالی منطقه تاریخی فرهنگی تماس حاصل فرمائید.
 
        روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
 
 

منبع : شهرداری منطقه هشت شیراز
تعداد بازدیدها : ۱۰۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است