گزارش عملکرد بودجه در سال های اخیر
متمم بودجه در سال های اخیر


درآمد کل(ریال) در سال های اخیر


هزینه کل(ریال) در سال های اخیر
سال1391 سال 1392  سال 1393 سال1394 سال1395 سال1396


هزینه عمرانی در سالهای اخیر


هزینه جاری در سال های اخیر


درصد هزینه جاری از هزینه کل در سال های اخیر


در صد هزینه عمرانی از هزینه کل در سال های اخیر